Choose IQI when testing radiography

Khi chụp ảnh phóng xạ công nghiệp, các tiêu chuẩn thường yêu cầu phải đặt...

Safety for radiographers

Các nguồn phóng xạ đem lại nhiều lợi ích cho con người qua các ứng...

Compare cost and characteristics of 5 popular NDT inspection methods

Không có phương pháp NDT duy nhất nào áp dụng cho tất cả các ứng...

Welding non-destructive testing terms

Introduction We all use different terms in the...

List of companies providing non-destructive testing (NDT) services in Vietnam

Updated: 6/25/2019 Information on non-destructive testing methods Code...