iSpeed 3 Series high-speed camcorder

i-SPEED 3 Series là sản phẩm cho công việc – bền chắc, đầy đủ tính năng sử dụng cho các kỹ sư, phát triển sản phẩm, các nhà khoa học hay sử dụng trong thể thao, nghiên cứu đạn đạo, phân tích tự dây chuyền tự động hóa. Thu nhận các chuyển động nhanh nhất mà vẫn đảm bảo chi phí hợp lý.

Contact for a quote