Technical basis for testing metal hardness

Độ cứng của vật liệu là gì? Độ cứng là một đặc tính của vật...