Các ứng dụng mới sử dụng kỹ thuật siêu âm hình ảnh kết hợp pha (PCI)

Sự ra đời của kỹ thuật siêu âm hình ảnh kết hợp pha (PCI) trên...

Offshore wind turbine stand NDT inspection

Offshore wind power represents an important source of renewable energy...

How to define scan plan for weld inspection with TFM

Phương pháp lấy nét tổng thể (TFM) đã được đã được đưa vào code ASME...

Interpretation of basic weld ultrasonic inspection signals

Hướng dẫn khuyết tra khuyết tật mối hàn bằng sóng siêu âm

Effect of weld edge when using ultrasonic FMC/TFM

Using traditional ultrasonic in weld inspection Inspection method...