Các ứng dụng mới sử dụng kỹ thuật siêu âm hình ảnh kết hợp pha (PCI)

Sự ra đời của kỹ thuật siêu âm hình ảnh kết hợp pha (PCI) trên...

해상 풍력 터빈 스탠드 NDT 검사

해상 풍력 발전은 재생 에너지의 중요한 원천을 나타냅니다...

Cách xác định kế hoạch quét để kiểm tra mối hàn với TFM

Phương pháp lấy nét tổng thể (TFM) đã được đã được đưa vào code ASME...

Giải đoán tín hiệu kiểm tra siêu âm mối hàn cơ bản

Hướng dẫn khuyết tra khuyết tật mối hàn bằng sóng siêu âm

초음파 FMC/TFM 사용시 용접단의 영향

용접 검사에 기존 초음파 사용 검사 방법...