Đo mật độ hạt trong gang bằng phương pháp kiểm tra siêu âm

Bài viết này giải thích cách đo mức độ hạt trong gang và phân biệt...

Đo mô đun đàn hồi bằng thiết bị siêu âm

Bài viết này giải thích cách đo mô đun đàn hồi bằng cách sử dụng...

주물의 비파괴 검사는 어떻게 수행됩니까?

금속 주조 공정 알려진 제조 공정 중 하나...

올바른 자기 입자 테스터 선택

올바른 자기 테스트 시스템을 선택하기 위해 고려해야 할 단계...

자기 입자 테스트에서 가장 일반적인 오해

확실하지 않은 경우 항상 Tier III 직원에게 확인하거나...

NDT 테스트에 사용되는 베어링 오일에 대해 자주 묻는 질문

많은 사람들, 심지어 일부 NDT 전문가들도 중요한 역할을 깨닫지 못합니다...

MPI를 준비할 때의 5단계 .

참조: 자기 테스트 시스템 성능 평가 도구....

전방위 자화를 이용한 자분탐상시험

다중 방향 자화(MD) 또는 다중 벡터 자화가 정의됩니다...

Các công cụ đánh giá hiệu suất Hệ thống kiểm tra Hạt Từ tính

Trong bài viết này, xin liệt kê và giải thích lý do tại sao mỗi...

Kiểm tra độ dày thành của khối động cơ đúc và vị trí lỗ khoan xi lanh

Kiểm tra độ dày thành của khối đúc động cơ ô tô và các động...

Đánh giá cấu trúc tế vi vật liệu ngoài hiện trường

Đánh giá vi cấu trúc kết hợp với quá trình sao chép tiêu bản luyện...

Nguyên lý đo độ dày vật liệu bằng sóng siêu âm

Đo độ dày bằng siêu âm là một kỹ thuật kiểm tra không phá hủy...

Kiểm tra siêu âm vật đúc

Ứng dụng kiểm tra siêu âm trong ngành đúc Tổng quan chung về các ứng...

비파괴 검사(NDT)란 무엇입니까? 일반적인 NDT 기술

NDT là viết tắt của Non Destructive Testing hay Kiểm tra không phá hủy đề...

위상 배열 초음파 검사 기술

우리는 3색 초음파 검사 애플리케이션에 익숙합니다...

1 코멘트