액체침투탐상시험의 기술적 근거

액체 침투 테스트는 무엇입니까 액체 침투 테스트는 액체 침투 테스트 중 하나입니다...

Phát hiện rò rỉ với quy trình kiểm tra thẩm thấu chất lỏng

Một trong nhiều ứng dụng của việc kiểm tra thẩm thấu là kiểm tra rò...

Kiểm tra thẩm thấu lỏng là gì và có thể phát hiện các khuyết tật như thế nào?

Là một kỹ thuật viên kiểm tra không phá hủy, bạn biết rằng điều quan...

Thép carbon và 4 phương pháp phát hiện khuyết tật bề mặt của vật liệu

Thép carbon (CS) được chúng ta sử dụng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày....

Kiểm tra NDT lô cán thép

Tổng quan Các lô cán thép được sử dụng trong nhà máy sử dụng các...

So sánh chi phí và đặc điểm của 5 phương pháp kiểm tra NDT phố biến

Không có phương pháp NDT duy nhất nào áp dụng cho tất cả các ứng...

용접 비파괴 검사 용어

소개 우리는 모두 다른 용어를 사용합니다...

Kiểm tra nội soi kết hợp với phương pháp thẩm thấu huỳnh quang

Tóm lược Kiểm tra bằng hình ảnh kết hợp với ánh sáng cực tím (UV)...

베트남에서 비파괴 검사(NDT) 서비스를 제공하는 회사 목록

업데이트: 2019년 6월 25일 비파괴 검사 방법 코드에 대한 정보...