POD – NDT에서 탐지 확률은 얼마입니까?

Bài viết này đề cập đến khái niệm về độ chính xác của thử nghiệm...

Tính toán chi phí kiểm tra theo đánh giá RBI với Excel

Hầu hết sinh viên tốt nghiệp kỹ sư cơ khí phải thành thạo một số...

위험 평가 기반 감사 계획(RBI)

RBI là quá trình phát triển kế hoạch kiểm định dựa trên cơ sở đánh...

Thuật ngữ trong đánh giá ăn mòn và RBI

Giới thiệu Các thuật ngữ liên quan tới lĩnh vực kiểm định chất lượng xuất...