POD – What is the probability of detection in NDT?

Bài viết này đề cập đến khái niệm về độ chính xác của thử nghiệm...

Calculating test cost according to RBI assessment with Excel

Hầu hết sinh viên tốt nghiệp kỹ sư cơ khí phải thành thạo một số...

Risk Assessment Based Audit Plan (RBI)

RBI là quá trình phát triển kế hoạch kiểm định dựa trên cơ sở đánh...

Glossary of Corrosion Assessment and RBI

Giới thiệu Các thuật ngữ liên quan tới lĩnh vực kiểm định chất lượng xuất...