Coban trong thiết bị y tế: Giải quyết thách thức kiểm soát chất lượng với XRF

Kể từ tháng 5 năm 2021, Quy định về thiết bị y tế của Liên...

4 Advantages of Axon™ Technology on XRF

Huỳnh quang tia X (XRF) có thể phân tích hàm lượng hóa học của nhiều...

XRF and XRD analysis application from A to Z

Portable X-ray analysis techniques such as XRF and XRD can...

Crime investigation with infrared (IR) digital industrial endoscopes

Giới thiệu chung Công nghệ tiên tiến cung cấp cho cơ quan thực thi pháp...

Monitoring contamination in pharmaceutical production lines

Yêu cầu kiểm soát độ tinh khiết và nhiễm bẩn nghiêm ngặt của các cơ...

Toy market: Detecting toxic substances in gyro toys

Fidget spinner là một dạng đồ chơi nhỏ quay bằng tay có thể mang theo...

Using HH XRF in consumer goods inspection and RoHS

Máy phân tích huỳnh quang tia X (XRF) cầm tay sử dụng cho cho RoHS...

Statistical table of XRF . applications

Application Handheld XRF Alloy QA/QC Alloys and Metals Handheld XRF Analyzer Petrochemical & Power Alloys...

Consumer Product and RoHS Testing Using Handheld XRF Devices

Thiết bị kiểm tra XRF phục vụ cho kiểm tra tiêu chuẩn an toàn người...