6개 결과 출력

Xác định vật liệu tích cực, nhận diện nhanh hợp kim hay PMI là việc nhận dạng và phân tích hóa học các hợp kim khác nhau thông qua các phương pháp không phá hủy. PMI có thể được tiến hành ngay tại chỗ hoặc trong phòng thí nghiệm.

Hai trăm năm trước, người ta chỉ biết tới khoảng 12 kim loại khác nhau. Ngày nay, chúng ta biết đến 86 loại kim loại và rất nhiều các hợp kim và các loại thép. Khi nghiên cứu và phát triển, PMI giúp khách hàng lựa chọn đúng nguyên liệu cho ứng dụng. Trong sản xuất, PMI xác nhận nhanh các vật liệu đầu vào.