%d개의 결과 표시

Kiểm tra độ cứng ấn lóm đo độ bền của mẫu đối với biến dạng vật liệu do tải trọng nén từ vật sắc nhọn. Các thử nghiệm về độ cứng theo phương pháp ấn lõm được sử dụng chủ yếu trong các lĩnh vực kỹ thuật và luyện kim. Các phép kiểm tra làm việc trên nguyên lý cơ bản của việc đo lường các kích thước của vết lõm gây ra bởi một đầu ấn có kích thước cho trước.
Thang đo độ cứng theo phương pháp ấn lõm phổ biến là Rockwell, Vickers, Shore và Brinell.

Indentation hardness measures the resistance of a sample to material deformation due to a constant compression load from a sharp object. Tests for indentation hardness are primarily used in engineering and metallurgy fields. The tests work on the basic premise of measuring the critical dimensions of an indentation left by a specifically dimensioned and loaded indenter.
Common indentation hardness scales are Rockwell, Vickers, Shore, and Brinell.