3개 결과 출력

Kiểm tra rò rỉ thông lượng từ tính (MFL) là một phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT) có thể phát hiện và đánh giá vết rỗ, ăn mòn trong cả bể chứa và đường ống bằng kim loại có lớp sơn hay không có lớp sơn. Nam châm từ tính mạnh được sử dụng để từ hóa thép, và các khu vực bị ăn mòn hoặc mất vật liệu sẽ “rò rỉ” từ trường ra ngoài bề mặt. Các công cụ kiểm tra MFL có các cảm biến được đặt giữa các cực của nam châm để xác định rò rỉ từ thông.

MFL trong kiểm tra sàn bồn bể

Khi kiểm tra sàn của bồn, bể chứa, sàn được “quét” bằng công cụ kiểm tra MFL. Nam châm đất hiếm được sử dụng để từ hóa thép tạm thời, khi từ trường thay đổi, thiết bị sẽ ghi lại và phân tích những thay đổi đó. Nếu từ trường đồng nhất, vật liệu không có bất liên tục. Tuy nhiên, nếu từ trường bị biến thiên, có thể do bất liên tục bên trong và / hoặc bên ngoài như rỗ hoặc ăn mòn. Sự biến dạng hoặc "rò rỉ" này có thể được đo bằng cảm biến giúp phát hiện khuyết tật.