15개 결과 출력

Cải thiện khả năng kiểm tra hạt từ tính với bột huỳnh quang, bột từ tính khả kiến, dung dịch mang, sơn tương phản và các sản phẩm khác hỗ trợ cho phương pháp này.

Tìm hiểu thêm về các sản phẩm kiểm tra hạt từ tính theo phương pháp ướt và phương pháp khô.

– Hạt từ tính huỳnh quang
– Hạt màu cho phương pháp ướt
– Hạt màu cho phương pháp khô
– Dung dịch hãm
– Sơn tương phản
– Phụ gia pha với nước

마그네틱 비드(MT, MPI)

Dầu mang pha hạt từ ZChek Z801

마그네틱 비드(MT, MPI)

ZChek F9W .수상 형광 자성 비드

마그네틱 비드(MT, MPI)

습식 형광 자성 비드 ZChek F9