Sử dụng tính năng DGS trên thiết bị siêu âm dòng EPOCH

Tham khảo: Đường cong DGS trong đánh giá kích thước bất liên tục. Tổng quan...

DGS curve in discontinuous size assessment

Việc sử dụng các đường cong DGS là kỹ thuật hữu ích để định kích...

4 new features to speed up inspection in OmniScan® MXU 4.4 . software

Phần mềm OmniScan MXU 4.4 của chúng tôi hoạt động với thiết bị siêu âm...