Tổng quan về yêu cầu kỹ thuật trong Kiểm tra thẩm thấu chất lỏng Kiểm tra hạt từ tính

ASTM E1316

Hiểu về yêu cầu của các thông số kỹ thuật trong ASTM và SAE / AMS để chọn sản phẩm MPI và LPI phù hợp.

Để tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn và các chỉ dẫn kỹ thuật liên quan đến kiểm tra không phá hủy, xin tham khảo đường link.

Các tiêu chuẩn liên quan đến PT

ASTM E1417 – Standard Practice for Liquid Penetrant Testing

“Tiêu chuẩn thực hành về kiểm tra thẩm thấu chất lỏng” điều chỉnh quy trình kiểm tra thẩm thấu lỏng được sử dụng trong các hoạt động sản xuất và bảo trì.

ASTM E1417 đề cập đến các yêu cầu về nhân sự, yêu cầu thiết bị, ứng dụng của kiểm tra thẩm thấu và các phương pháp loại bỏ chất thẩm thấu. ASTM E1417 cũng thiết lập các thử nghiệm cần thiết và tần suất thử nghiệm đối với các vật tư thẩm thấu đang được sử dụng.

SAE AMS 2644 – Inspection Material, Penetrant

“Vật tư kiểm tra thẩm thấu lỏng” bao gồm các quy trình kiểm tra chất lượng, phân loại và thử nghiệm cho tất cả các vật liệu kiểm tra thẩm thấu chất lỏng. QPL-SAE-AMS-2644 là Danh sách Sản phẩm Đủ điều kiện bao gồm các chất thẩm thấu, chất nhũ tương hóa, chất tẩy rửa/làm sạch và chất hiện được chứng nhận đủ điều kiện và phê duyệt SAE AMS 2644.

ISO 3452-2 – Non-destructive testing — Penetrant testing — Part 2: Testing of penetrant materials

Tài liệu này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quy trình thử nghiệm đối với vật tư thẩm thấu và thử nghiệm theo lô. Tài liệu này bao gồm phạm vi nhiệt độ từ 10 °C đến 50°C. Các thử nghiệm bổ sung trong ISO 3452-5 hoặc ISO 3452-6 có thể được yêu cầu khi ở ngoài phạm vi này.

Các tiêu chuẩn liên quan đến MT

ASTM E1444 – Standard Practice for Magnetic Particle Testing

“Tiêu chuẩn thực hành trong kiểm tra hạt từ tính” là tài liệu hướng dẫn cho công việc kiểm tra hạt từ tính. ASTM E1444 thiết lập các hướng dẫn kiểm tra hạt từ tính và các yêu cầu kiểm soát chất lượng.

ASTM E709 – Standard Guide for Magnetic Particle Testing

Tài liệu hỗ trợ được sử dụng cùng với ASTM E1444. ASTM E709 được sử dụng như một hướng dẫn tham khảo để chuẩn bị các quy trình kiểm tra. ASTM E709 mô tả các kỹ thuật kiểm tra hạt từ tính được khuyến nghị cho các kích thước và hình dạng khác nhau của các chi tiết bằng kim loại có từ tính.

Không có danh sách sản phẩm đủ tiêu chuẩn cho vật tư kiểm tra hạt từ tính. Tuy nhiên, một số thông số kỹ thuật của AMS cung cấp các hướng dẫn liên quan đến vật tư hạt từ tính. Các thông số kỹ thuật AMS này bao gồm các yêu cầu kỹ thuật và các điều khoản đảm bảo chất lượng của các dạng và phương pháp khác nhau của vật tư hạt từ tính:

  • Phương pháp bột từ khô
  • Phương pháp bột từ ướt
  • Phương pháp hạt từ tính huỳnh quang
  • Phương pháp hạt từ khả kiến (phi huỳnh quang)
  • Dầu mang

Các tài liệu AMS này được sử dụng cùng với ASTM E1444. Biểu đồ sau liệt kê đặc điểm kỹ thuật, mô tả và sản phẩm tương ứng.

Tiêu chuẩnMô tảSản phẩm tương ứng*
AMS 2641Dầu mangZChek 801
AMS 3040Hạt từ tính, không huỳnh quang, phương pháp khôZChek 9D Red
AMS 3042Hạt từ tính, không huỳnh quang, phương pháp ướt, bột khôZChek 9 Black, ZChek NF Red
AMS 3043Hạt từ tính, không huỳnh quang, phương pháp ướt, huyền phù dầu, dạng bình xịtZChek 9E Black
AMS 3044Hạt từ tính, huỳnh quang, phương pháp ướt, bột khôZChek F9W, ZChek F18W
AMS 3045Hạt từ tính, huỳnh quang, phương pháp ướt, huyền phù dầu, pha với dầu mangZChek F9, ZChek F18
AMS 3046Hạt từ tính, huỳnh quang, phương pháp ướt, huyền phù dầu, pha sẵn, dạng bình xịtZChek FB
 Đặc điểm kỹ thuật, mô tả và vật tư tương ứng.
* Một số sản phẩm đang chờ cấp chứng nhận.

ASTM E3024 / E3024M – Standard Practice for Magnetic Particle Testing for General Industry

Tiêu chuẩn thực hành này thiết lập các yêu cầu tối thiểu đối với thử nghiệm hạt từ tính được sử dụng để phát hiện bất liên tục bề mặt hoặc dưới bề mặt trong vật liệu sắt từ. Tiêu chuẩn này dành cho các ứng dụng công nghiệp. Khi cần kiểm tra các ứng dụng liên quan đến ngành hàng không vũ trụ, tham khảo E1444 / E1444M. Tiêu chuẩn này cũng tham chiếu đến hướng dẫn E709 liên quan đến yêu cầu khi kiểm tra.

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .