Sử dụng kiểm tra không phá hủy giữ an toàn cho ngành đường sắt

NDT trong kiểm tra xe lửa và đường ray

Là một trong những phương tiện lâu đời nhất của giao thông hiện đại, lịch sử của đường sắt đã có gần 500 năm nay. Với một cơ sở hạ tầng rộng lớn và đang trở nên lão hóa, đường sắt yêu cầu được bảo trì liên tục để duy trì tính toàn vẹn của […]

Bảng thống kê các ứng dụng của XRF và XRD

Thiết bị kiểm tra XRD ở phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường

Handheld XRF Mobile XRF Specialized XRF Mobile XRD Benchtop XRD & XRF On-Line XRF Alloy QA/QC DELTA Alloys and Metals Handheld XRF Analyzer FOX-IQ Petrochemical & Power DELTA Alloys and Metals Handheld XRF Analyzer X-5000 MESA 7220 FOX-IQ Precious Metals DELTA Precious Metals Handheld XRF Analyzer GoldXpert Scrap, Recycling, Metal, Glass, & Plastics DELTA Scrap […]