Hệ thống kiểm tra phôi kim loại quay tự động (RBIS)

Hệ thống quay kiểm tra ống RBIS kết hợp siêu âm mảng pha và công nghệ dòng xoáy mảng để kiểm tra toàn bộ thể tích và bề mặt của các thanh tròn lớn hay phôi thép. Việc kiểm tra được tiến hành trong suốt quá trình quay của phôi và chuyển động tuyến tính của bộ gá hỗ trợ đầu kiểm tra.

The RBIS combines phased array and eddy current array technologies to inspect the full volume and surface of large round bars; called billet. The inspection is carried out during the rotation of the billet and the linear movement of the carriage supporting inspection head.

Liên hệ nhận báo giá