Hiển thị tất cả 12 kết quả

Kiểm tra thẩm thấu chất lỏng đòi hỏi tính nhất quán của quy trình và các sản phẩm đáng tin cậy để người kiểm tra, kỹ sư hoặc kỹ thuật viên có thể đảm bảo rằng mọi khiếm khuyết, sai sót hoặc chỉ thị nhỏ nhất sẽ được tìm thấy. Việc kiểm tra càng lặp lại nhiều lần, thì mức độ tin cậy của người kiểm tra càng lớn. VISCO cung cấp cho ngành công nghiệp NDT các sản phẩm hóa chất tiêu hao được phát triển và thử nghiệm để tối đa hóa độ tin cậy của quy trình trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang (FPI) và kiểm tra thẩm thấu màu.

Tìm hiểu thêm về các sản phẩm kiểm tra thẩm thấu chất lỏng, bao gồm chất thẩm thấu, thuốc hiện, chất nhũ tương hóa theo các tiêu chuẩn AMS 2644, ASTM E1417, ASTM E165, ISO 3452.

– Chất thẩm thấu huỳnh quang làm sạch bằng bằng nước.
– Chất thẩm thấu huỳnh quang hậu nhũ tương hóa.
– Chất thẩm thấu huỳnh quang gốc nước.
– Chất thẩm thấu tương phản khả kiến / chất thẩm thấu màu
– Chất hiện
– Chất nhũ tương hóa / Làm sạch
– Phụ kiện thử nghiệm thẩm thấu