Chất thẩm thấu khả kiến nhiệt độ cao ZChek-PH

ZChek-PH là chất thẩm thấu màu khả kiến sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu chất lỏng cho các bề mặt nhiệt độ cao.

ZChek-PH is High Temperature Penetrant for visible liquid penetrant Inspection used for visible high temperature liquid penetrant inspection process.

Liên hệ nhận báo giá