Hiển thị tất cả 3 kết quả

Phương pháp siêu âm là một trong các phương pháp chính và phát triển mạnh trong kiểm tra không phá hủy. Cùng với các ứng dụng khác nhau là các phương pháp đa dạng dựa cùng trên nguyên lý siêu âm cơ bản. Một trong số đó là kỹ thuật cộng hưởng âm kiểm tra vật liệu Composite, trong đó bao gồm năm phương pháp chính: Phát-thu (RF, xung lực, dạng quét), Phân tích trở kháng cơ học (MIA), và phương pháp Cộng hưởng âm. Sự kết hợp cả năm phương pháp sẽ đáp ứng yêu cầu trong các ứng dụng kiểm tra hàng không, chế tạo vật liệu composite, bảo dưỡng cấu trúc composite…

– Phát-Thu sóng radio RF: Đo sự thay đổi Biên độ và pha sử dụng một mức năng lượng thay đổi đột ngột để phát hiện các bất liên kết. Hiển thị các thông tin theo định dạng đường bao liền hoặc véc tơ. Có cả dạng hiển thị Trở kháng biểu đồ dạng RF. Không cần chất tiếp âm.
– Phát-Thu xung lực: Đo sự thay đổi Biên độ và pha sử dụng một mức năng lượng thay đổi đột ngột để phát hiện các bất liên kết. Hiển thị các thông tin theo định dạng đường bao liền hoặc véc tơ. Không cần chất tiếp âm.
– Phát-Thu quét: Đo sự thay đổi Biên độ và pha sử dụng một mức năng lượng thay đổi đột ngột để phát hiện các bất liên kết. Không cần chất tiếp âm (5 kHz tới 100 kHz).
– MIA: Đo các đặc trưng về độ cứng của đối tượng kiểm tra. Đặc trưng thu được theo Biên độ và pha. Không cần chất tiếp âm.
– Cộng hưởng âm: Phát hiện các bất liên kết từ sự thay đổi Biên độ và pha của cộng hưởng đầu dò.