Thiết bị Bond testing hỗ trợ mã hóa 2 trục OmniScan MX

Giải pháp kiểm tra bong tách vật liệu composite với hình ảnh C-Scan dựa trên OmniScan MX với các mô-đun ECT hoặc ECA. Giải pháp sáng tạo này làm tăng xác suất phát hiện các vị trí bong tách do hình ảnh quét dựng trên sự thay đổi biên độ và theo pha với 8 tần số khác nhau.

The Bond Testing C-Scan inspection solution is based on the OmniScan MX with ECT or ECA modules. This innovative solution increases the probability of detection of the pitch-catch bond testing method, as it produces live amplitude or phase C-scan images with up to 8 frequencies. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá