Đầu dò siêu âm mảng pha (Phased Array probe)

Các đầu dò Phased array chuyên biệt cho từng ứng dụng với dải tần số từ 0.5 MHz tới 18 MHz và có thể có từ 8, 16, 32, 64, hay 128 biến tử. Một số đầu dò đặc biệt có thể được thiết kế tới hàng trăm biến tử.

Phased array application-specific probes have a range from 0.5 MHz to 18 MHz and may come with 16, 32, 64, or 128 elements. Special probes may have up to hundreds of elements. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá