Nêm Polymer tiếp âm khô sử dụng trong siêu âm (Dry Couplant Material)

Nêm Polymer chất lượng cao có khả năng truyền âm tốt để hỗ trợ các ứng dụng kiểm tra không phá hủy siêu âm thông thường và Phased Array

Liên hệ nhận báo giá