Nêm Polymer tiếp âm khô sử dụng trong siêu âm (Dry Couplant Material)

Nêm Polymer chất lượng cao có khả năng truyền âm tốt để hỗ trợ các ứng dụng kiểm tra không phá hủy siêu âm thông thường và Phased Array.

Aqualene is a new elastomer designed specifically for ultrasonic inspection applications. Can be applied independently of the probe. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá