Phần mềm kiểm tra mối hàn và phân tích dữ liệu ăn mòn WeldSight

Phần mềm WeldSight được thiết kế để tiến hành công việc kiểm tra mối hàn siêu âm mảng pha (PA), siêu âm (UT) và siêu âm nhiễu xạ thời gian bay (TOFD) với khả năng lặp lại cao. Dù các công việc liên quan sản xuất (chế tạo) hay công trình đang hoạt động (bảo trì), WeldSight đều có các công cụ cần thiết để thiết kế, lên kế hoạch kiểm tra và phân tích nâng cao.

WeldSight software is designed to fast track the inspector to compliant and repeatable phased array (PA), ultrasonic (UT), and time-of-flight diffraction (TOFD) weld inspection. Designed for fabrication (manufacturing) or demanding in-service (maintenance) welds, WeldSight software contains the necessary tools to engineer advanced phased array inspections and analysis. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá