Thiết bị FOCUS PX / PC / SDK kiểm tra Phased Array tích hợp trên dây truyền sản xuất

The scalable FOCUS PX acquisition unit and Focus PC software incorporates the latest phased array technology for easy integration with automated and semi automated inspection systems. The solution significantly improves SNR and inspection speeds. Available are the optional software development kits, FocusControl and FocusData or the professional weld inspection WeldSight™ software.

Bộ thu dữ liệu siêu âm FOCUS PX có thể mở rộng tùy ý, sử dụng kết hợp với phần mềm FOCUS PC để dễ dàng tích hợp với các hệ thống kiểm tra tự động và bán tự động. Giải pháp nâng cao đáng kể tỷ số SNR và tốc độ kiểm tra. Các bộ phần mềm SDK thích hợp cho phát triển các ứng dụng tùy biến theo mọi nhu cầu FocusControl và FocusData hay sử dụng cùng với phần mềm chuyên kiểm tra mối hàn WeldSight™. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá