Đầu dò kiểm tra bong tách vật liệu composite BondMaster

Đầu dò sử dụng cho BondMaster gồm nhiều loại cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm đầu dò dạng pitch-catch, MIA (mechanical impedance analysis), và đầu dò cộng hưởng âm.