Sử dụng Vanta XRF trong kiểm tra hàng hóa tiêu dùng và RoHS

Máy phân tích huỳnh quang tia X (XRF) cầm tay Vanta sử dụng cho cho RoHS và An toàn của hàng hóa tiêu dùng mang lại sự tin cậy khi sàng lọc các kim loại độc hại. Máy phân tích Vanta cung cấp các phân tích hóa học ngay tại chỗ để tìm kiếm các kim […]

Bảng thống kê các ứng dụng của XRF và XRD

Thiết bị kiểm tra XRD ở phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường

Handheld XRF Mobile XRF Specialized XRF Mobile XRD Benchtop XRD & XRF On-Line XRF Alloy QA/QC DELTA Alloys and Metals Handheld XRF Analyzer FOX-IQ Petrochemical & Power DELTA Alloys and Metals Handheld XRF Analyzer X-5000 MESA 7220 FOX-IQ Precious Metals DELTA Precious Metals Handheld XRF Analyzer GoldXpert Scrap, Recycling, Metal, Glass, & Plastics DELTA Scrap […]

Các ứng dụng của dòng sản phẩm XRF để bàn X-5000

X-5000 Application Range Elemental Analysis in Petrochemical Fluids and Hydrocarbons The X-5000 analyzer provides accurate determination of trace to percent levels of elements in fuels, oils, and lubricants. This powerful, field-portable analytical instrument is used in a wide variety of industries to identify elements and determine the actual elemental concentrations present in a variety of […]

Kiểm tra sản phẩm tiêu dùng và RoHS sử dụng thiết bị XRF cầm tay

DELTA Consumer Safety & RoHS Handheld XRF Analyzers allow for testing large quantities of consumer & electronic products anywhere, anytime. Get simple, fast, nondestructive regulatory compliance screening for Pb, Cd, Hg, Br & more. Use for ASTM Method F2617-08, HR4040, CPSC, CPSIA & more. DELTA: Fast, Accurate, On-the-Spot Screening for Toxic Metal Contaminants When it […]