Bảng thống kê các ứng dụng của XRF và XRD

Thiết bị kiểm tra XRD ở phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường
Handheld XRF Mobile XRF Specialized XRF Mobile XRD Benchtop XRD & XRF On-Line XRF
Alloy QA/QC DELTA Alloys and Metals Handheld XRF Analyzer FOX-IQ
Petrochemical & Power DELTA Alloys and Metals Handheld XRF Analyzer X-5000 MESA 7220 FOX-IQ
Precious Metals DELTA Precious Metals Handheld XRF Analyzer GoldXpert
Scrap, Recycling, Metal, Glass, & Plastics DELTA Scrap Handheld XRF Analyzer GoldXpert
Geochemistry & Mining DELTA Mining and Geochemistry Handheld XRF Analyzer X-5000 TERRA Portable XRD FOX-IQ
Oil & Concentrate Analyses DELTA Mining and Geochemistry Handheld XRF Analyzer X-5000 MESA 7220 FOX-IQ
Environmental & IH DELTA Environmental Handheld XRF Analyzer X-5000 TERRA Portable XRD
Consumer Products Safety DELTA Consumer Safety and RoHS Handheld XRF Analyzer X-5000, Xpert BTX Benchtop XRD
Archaemetry, Academics, R&D DELTA R&D Handheld XRF X-5000 TERRA Portable XRD BTX Benchtop XRD
Pharmaceutical & Nutraceutical DELTA Alloys and Metals Handheld XRF Analyzer X-5000 BTX Benchtop XRD
Government & Security DELTA Consumer Safety and RoHS Handheld XRF Analyzer X-5000, Xpert TERRA Portable XRD BTX Benchtop XRD