Bảng thống kê các ứng dụng của XRF

Thiết bị kiểm tra XRD ở phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường
ApplicationHandheld XRF
Alloy QA/QCAlloys and Metals Handheld XRF Analyzer
Petrochemical & PowerAlloys and Metals Handheld XRF Analyzer
Precious MetalsPrecious Metals Handheld XRF Analyzer
Scrap, Recycling, Metal, Glass, & PlasticsScrap Handheld XRF Analyzer
Geochemistry & MiningMining and Geochemistry Handheld XRF Analyzer
Oil & Concentrate AnalysesMining and Geochemistry Handheld XRF Analyzer
Environmental & IHEnvironmental Handheld XRF Analyzer
Consumer Products SafetyConsumer Safety and RoHS Handheld XRF Analyzer
Archaemetry, Academics, R&DR&D Handheld XRF
Pharmaceutical & NutraceuticalAlloys and Metals Handheld XRF Analyzer
Government & SecurityConsumer Safety and RoHS Handheld XRF Analyzer

Trả lời