Bảng thống kê các ứng dụng của XRF

Thiết bị kiểm tra XRD ở phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường
ApplicationHandheld XRF
Alloy QA/QCAlloys and Metals Handheld XRF Analyzer
Petrochemical & PowerAlloys and Metals Handheld XRF Analyzer
Precious MetalsPrecious Metals Handheld XRF Analyzer
Scrap, Recycling, Metal, Glass, & PlasticsScrap Handheld XRF Analyzer
Geochemistry & MiningMining and Geochemistry Handheld XRF Analyzer
Oil & Concentrate AnalysesMining and Geochemistry Handheld XRF Analyzer
Environmental & IHEnvironmental Handheld XRF Analyzer
Consumer Products SafetyConsumer Safety and RoHS Handheld XRF Analyzer
Archaemetry, Academics, R&DR&D Handheld XRF
Pharmaceutical & NutraceuticalAlloys and Metals Handheld XRF Analyzer
Government & SecurityConsumer Safety and RoHS Handheld XRF Analyzer

Trả lời

Trang web này sử dụng plugin Xác minh người dùng để giảm thư rác. Xem cách dữ liệu nhận xét của bạn được xử lý .