Nêm siêu âm CDS

Các nêm siêu âm CDS được thiết kế để phát đồng thời sóng ngang 30 độ và sóng dọc 70 độ trong thép giúp định cỡ các khuyết tật nứt mặt trong sử dụng kỹ thuật đánh giá 30-70-70

CDS wedges are designed to generate both a 30 degree shear wave and a 70 degree longitudinal wave in steel for sizing ID connected cracking by means of the 30-70-70 technique. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá