MEC-Floorscanners

MEC-Floorscanners đã được chứng minh trong thực tế mang lại xác suất phát hiện khuyết tật (POD) cao lên tới 95% cho rỗ và ăn mòn nói chung. Việc phát hiện ăn mòn tốc độ cao và đảm bảo tin cậy là điều cần thiết để đánh giá tình trạng hiện tại hoặc kiểm tra dựa trên rủi ro và đưa ra nhanh các quyết định tiếp theo.
MEC-Floorscanners cung cấp một giải pháp hiệu quả chi phí thấp và đáng tin cậy giúp giảm bớt các vấn đề mà bạn cần lo lắng.

Liên hệ nhận báo giá