Phần mềm Talcyon Mapping and Reporting Solution

TMR là một giải pháp phần mềm kiểm tra tích hợp với phần cứng của thiết bị. Sự kết hợp này tạo ra quy trình làm việc đơn giản hơn cho các công việc kiểm tra từ việc tạo bản đồ kiểm tra, quản lý dữ liệu, vẽ đồ thị và biểu đồ tự động và tạo báo cáo giúp tăng hiệu suất công việc.

TMR is an end-to-end inspection software solution which integrates with the hardware of inspection equipment. This incorporation creates a simpler workflow for inspection jobs from creation of inspection layout, inspection data management, automated graphs and charts, and report generation, thus, increasing productivity.

Liên hệ nhận báo giá