MEC-Pipescanners

MEC-Pipescanners đã được chứng minh có sác xuất phát hiện (POD) lên tới 95% trong thực tế cho rỗ và ăn mòn nói chung. Sử dụng khi cần phương pháp thay thế để kiểm tra ăn mòn nhanh, MEC-Pipescanners hỗ trợ lý tưởng cho các phương pháp không xâm nhập (NII).

Liên hệ nhận báo giá