Đầu dò siêu âm ứng dụng đặc biệt

Các đầu dò cho ứng dụng đặc biệt bao gồm đầu dò chế độ sóng cắt/sóng dọc kết hợp, đầu dò nhúng polymer (PVDF), đầu dò cột nước cố định và nhiều loại đầu dò khác. Chúng cung cấp các giải pháp cho nhiều ứng dụng siêu âm khác nhau trong phát hiện khuyết tật, đo độ dày và nghiên cứu vật liệu.

Special Applications Transducers include combination longitudinal/shear mode transducers, polymer (PVDF) immersion transducers, captive water column transducers and many more. They provide solutions for a variety of applications in flaw detection, thickness gaging, and materials research.

Liên hệ nhận báo giá