Trạm khử từ tự động nhiều kích thước

Bộ khử từ loại bỏ từ tính dư sau khi kiểm tra hạt từ trong thử nghiệm không phá hủy, khử từ các bộ phận sắt từ sau khi gia công. Khử từ trong công nghiệp không phải là một nhiệm vụ dễ dàng nếu không sử dụng hệ thống khử từ hiệu quả. Hiệu quả khử từ càng thấp khi phải giảm từ trường xuống mức rất thấp.

Demagnetiser unit removes residual magnetism after magnetic particle inspection in non-destructive testing, Demagnetization of ferromagnetic parts, Industrial Demagnetizing is not an easy task, unless an effective demagnetizing system is used. It is especially difficult when the magnetic field must be reduced to a very low level.

Liên hệ nhận báo giá