Đồng hồ đo từ dư bỏ túi Model 25

Từ kế bỏ túi dễ sử dụng. Thông tin định lượng từ dư được được sử dụng với các nhân viên trong phòng thí nghiệm, kho, kiểm tra từ tính cũng như kiểm tra QA/QC trong nhiều quy trình sản xuất.

Pocket magnetometers are fast and easy to use. The quantitative information secured can be extremely valuable to personnel in the tool room, stock room, inspection, engineering and laboratory, as well as in many production processes.

Liên hệ nhận báo giá