Máy số hóa phim RT NDT-2000 Film Digitizing System

Hệ thống số hóa phim NDT-2000 là một giải pháp số hóa fim RT được Microtek phát triển độc quyền để sử dụng trong ngành NDT. Đây là mẫu được sửa đổi từ MII-900 Plus với khả năng cung cấp hình ảnh số hóa ảnh phóng xạ công nghiệp tốt hơn. Được sử dụng cùng với phần mềm quản lý và phân tích hình ảnh MiiNDT, hệ thống có khả năng cung cấp các giải pháp hiệu quả hơn cho doanh nghiệp NDT muốn bước vào lĩnh vực quản lý kỹ thuật số.

NDT-2000 Film Digitizing System is a down-to-earth digitization solution developed exclusively by Microtek for using in NDT/RT industry. This is a modified model from the MII-900 Plus which is able to provide better industrial digitizing images. Used together with MiiNDT, an image analyzation and management software, it is capable to offer more effective solutions for NDT/RT business which want to step into the field of digital management.

Liên hệ nhận báo giá