Hệ thống thu thập mẫu và phân tích tự động Automatic Product Sampler (APS)

APS là giải pháp thực hiện các phép đo Than hoặc Quặng với chất lượng như phòng thí nghiệm theo thời gian thực, tự động, liên tục, nhanh chóng và chính xác và không ảnh hưởng sản xuất dẫn đến tối đa hóa lợi nhuận.

The APS is the solution for having Real-time, automatic, continuous, rapid and accurate laboratory quality measurements of your Coal or Ore with no delay resulting in an increased profitability.

Liên hệ nhận báo giá