Bộ tiền khếch đại tín hiệu siêu âm (Preamplifier)

Sử dụng các bộ tiền khuếch đại trong phát hiện khuyết tật siêu âm, đo độ dày siêu âm, và các ứng dụng siêu âm thử nghiệm và đo lường khác.

Use of preamplifiers in ultrasonic flaw detection, thickness gaging, and other ultrasonic test and measurement applications. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá