Cơ sở toán học

Ôn lại các kiến thức toán cần cho kiểm tra NDT
Đã lâu rồi bạn không làm các phép toán về lượng giác hay tính logarit? Các thông tin sau đây sử dụng để cung cấp các quy tắc chung trong trường hợp bạn cần ôn lại các kiến thức đã quên.

CƠ SỞ TOÁN HỌC