Phần mềm hỗ trợ giải đoán Phased Array tự động Automated Detection Technology

Phần mềm Automated Detection Technology™ từ VeriPhase® làm việc với dữ liệu từ OmniScan, giúp xử lý nhanh dữ liệu mối hàn khi kiểm tra Phased Array. Sau khi dữ liệu được xử lý, bảng chỉ thị cần quan tâm sẽ được gửi trực tiếp tới phần mềm OmniPC với vị trí con trỏ và thông số liên quan trợ giúp bạn trong quá trình phân tích dữ liệu.

Automated Detection Technology™ software from VeriPhase® works with OmniScan® flaw detectors to quickly process encoded phased array weld data. Once the data is processed, a prepopulated indication table is sent directly to OmniPC™ software with all relevant position and sizing readings to assist you in your analysis. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá