Bột từ sử dụng dưới nước Mi-Glow Underwater 12

Mi-Glow Underwater 12 là bột từ được thiết kế để sử dụng trong hoạt động kiểm tra MPI dưới nước, bao gồm các mối hàn kết cấu ngoài khơi, kiểm tra đường ống, tàu thuyền và để nâng cao khả năng quan sát dưới nước.

Mi-Glow Underwater 12 was designed for use in a variety of underwater inspections, including offshore structural welds, pipeline inspection, ship husbandry and to enhance underwater photography.

Liên hệ nhận báo giá