11.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI
11.2. CÔNG NGHỆ HÀN HỒ QUANG ĐIỆN
11.3. CÔNG NGHỆ HÀN ĐIỆN TIẾP XÚC
11.4. CÔNG NGHỆ HÀN KHÍ VÀ HÀN VẢY