CHƯƠNG XI. CÔNG NGHỆ HÀN

11.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI
11.2. CÔNG NGHỆ HÀN HỒ QUANG ĐIỆN
11.3. CÔNG NGHỆ HÀN ĐIỆN TIẾP XÚC
11.4. CÔNG NGHỆ HÀN KHÍ VÀ HÀN VẢY