VẬT LIỆU CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ KIM LOẠI

Phần này sẽ giới thiệu một số thông tin cơ bản về vật liệu và gia công vật liệu. Với một nhân viên NDT, cần phải có được các kiến thức cơ sở trong khoa học vật liệu. Đầu tiên, kiểm tra không phá hủy hầu như luôn luôn liên quan đến sự tương tác năng lượng vật lý (cơ khí, âm thanh, điện, từ tính hoặc phóng xạ) với vật liệu. Hiểu rõ làm thế nào năng lượng tương tác với một vật liệu rất cần thiết. Thứ hai, NDT thường liên quan đến việc phát hiện lỗi sản xuất và dịch vụ có thể gây ra hư hại, do đó cũng cần thiết để hiểu làm thế nào các khuyết tật và hư hại xảy ra.

Phần này sẽ bắt đầu bằng việc giới thiệu bốn loại vật liệu phổ biến. Cấu trúc của vật liệu ở cấp độ nguyên tử cùng với một số đặc trưng tương tác vật lý với năng lượng của vật liệu. Một số các tính chất rất quan trọng của cấu trúc vật liệu và phương pháp để thay đổi các đặc tính này cũng sẽ được trình bày.

Trong phần còn lại của nội dung này, các phương pháp được sử dụng để định hình và gia công vật liệu thành hình dạng khác nhau sẽ được giới thiệu. Một số các khuyết tật có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, cũng như các hư hại có thể xảy ra cũng được nhấn mạnh. Kết thúc là một bản tóm tắt về vai trò của NDT trong việc đảm bảo tính toàn vẹn cấu trúc của vật liệu.

VẬT LIỆU CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ KIM LOẠI