CHƯƠNG II. GANG

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GANG
2.2. CÁC LOẠI GANG THƯỜNG DÙNG