CHƯƠNG VIII. HỆ THỐNG KÝ HIỆU VẬT LIỆU THEO TIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀI

8.1. HỆ THỐNG KÝ HIỆU VẬT LIỆU TRÊN THẾ GIỚI
8.2. KÝ HIỆU THÉP THEO TIÊU CHUẨN ISO