Tháng 6 năm 2007

Thăm và làm việc tại Hoa Kỳ

VISCO được mời và tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại Hoa Kỳ.