Tháng 4 năm 2008

Thay đổi vốn điều lệ

Ông Đoàn Hữu Thành rút khỏi Hội đồng thành viên của công ty, chuyển toàn bộ 50% vốn điều lệ cho Ông Nguyễn Trọng Quốc Khánh.

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu permalink .