Tháng 6 năm 2006

Thay đổi tên thành Giải pháp kiểm định

Đổi tên công ty thành Công ty Giải pháp kiểm định Việt Nam, tên tiếng Anh là Vietnam Inspection Solutions Co. Ltd (VISCO).
Khẳng định hướng tập trung vào cung cấp giải pháp tổng thể và hỗ trợ khách hàng.

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu permalink .