Tháng 5 năm 2005

Trở thành đại diện OLYMPUS

Được chỉ định là đại diện độc quyền của OLYMPUS NDT tại Việt Nam, đánh dấu giai đoạn phát triển ổn định của VISCO.
Cùng năm đó, tổ chức thành công Olympus NDT Sales Meeting khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tại Hà Nội và Vịnh Hạ Long, ghi nhận vị thế của VISCO trên trường Quốc tế.

Mục nhập này đã được đăng trong . Đánh dấu permalink .